Regionálny produkt Podpoľanie®

null

Hlavným motívom pre zavedenie systému značenia regionálnych produktov v Podpoľaní je propagáciou miestnych kvalitných výrobkov alebo služieb, podporiť miestny ekonomický, kultúrny aj environmentálny rozvoj regiónu ako aj spropagovať región Podpoľanie ako jedinečný a svojrázny región.

Značka Regionálny produkt Podpoľanie bude  motivačná a z dlhodobého hľadiska má napomáhať :

 • stimulovaniu a podpore miestnej ekonomiky
 • podpore využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín
 • zvýšeniu odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb a tým zvýšeniu zamestnanosti priamo v regióne
 • podpore, spolupráci a propagácii miestnych producentov
 • zachovaniu a udržaniu tradícií, kultúrnych hodnôt územia ako aj rázu vidieckej krajiny

O získanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ sa môže v Podpoľaní  uchádzať:

 1. producent remeselných výrobkov (napr. drevo, kameň, keramika, sklo, kov, slama, textil, vlna, čipka, koža, a iné …)
 2. producent potravinových a poľnohospodárskych výrobkov (napr. pekárenské, cukrárenské, zo záhrady, z farmy, mäsové, údenárske, výrobky z medu, nápoje alkoholické, nápoje nealkoholické, a iné …)
 3. producent prírodných produktov ( napr. kvetiny, bylinky, huby, med, čaje, a iné …)
 4. producent tradičných jedál Podpoľania
 5. realizátor umeleckej činnosti (napr. vyrezávanie, maľovanie, gravírovanie, a iné …)
 6. poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie a/alebo stravovanie
 7. poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu – podujatia/zážitky alebo ich časti (folklór, gastronómia, šport, vzdelávacie kurzy, zážitky, a iné …)

Región Podpoľanie  sa v rámci systému značenia regionálnych produktov prihlásil k budovaniu jednotného systému na Slovensku, a jeho základným princípom, ktoré podporujú:

 • regionálny pôvod výrobku a výrobcu
 • podiel ručnej práce, duševnej práce
 • využívanie miestnych surovín
 • vzťah k tradíciám a jedinečnosť vo vzťahu k regiónu
 • kvalita produktov a služieb

Z pohľadu danosti a špecifičnosti regiónu Podpoľanie boli zadefinované špecifické ciele, ktoré dávajú dôraz na:

 • využívanie miestnych surovín s cieľom naštartovať a stimulovať procesy na podporu vzniku miestnych odbytových reťazcov, sieťovanie miestnych producentov, vznik spoločných predajných miest z miestnymi výrobkami.
 • udržiavanie tradícií, remesiel, kultúrnych a gastronomických hodnôt územia ako aj rázu vidieckej krajiny a prvkov tradičnej architektúry.

Grafická podoba značky Regionálny produkt Podpoľanie je spracovaná v zmysle jednotného grafického dizajnu, ktorý bol prijatý na Slovensku. Pre značku je spracovaný manuál dizajn, ktorý bol schválený občianskym združením Podpoľanie – koordinátorom Regionálneho značenia miestnych produktov a služieb v Podpoľaní  – v zmysle ktorého je potrebné značku používať.

Motívom značky Regionálny produkt Podpoľanie je solárna ružica, ktorá bola vybratá ako tradičný prvok, ktorý sa objavuje na ľudovoumeleckých výrobkoch v Podpoľaní – detvianske vyrezávané kríže, výšivka krivou ihlou a pod. Motív solárnej ružice bol vybratý v rámci verejnej diskusie.

Značka Regionálny produkt Podpoľanie je chránená ako ochranná známka na vymedzené druhy produktov a služieb. Neoprávnené používanie tejto značky bude riešené v zmysle platnej legislatívy.

 

Spracovaný manuál dizajn pre Regionálny produkt Podpoľanie popisuje a graficky znázorňuje niekoľko možností pre používanie značky na označovanie certifikovaných  výrobkov a služieb.

Jednotlivé spôsoby označovania je potrebné používať len v súlade s manuál dizajnom, tvar značky nie je možné meniť a nejak inak upravovať. Manuál dizajn pre potrebné označovanie výrobkov získa certifikovaný výrobca alebo poskytovateľ služieb spolu s certifikátom pre výrobky alebo služby. V prípade potreby vytvorenia novej formy označovania výrobku alebo služby musí producent navrhnúť Rade pre regionálnu značku, ktorá dopracovanie novej formy označovania výrobku alebo služby.
Pri používaní značky je potrebné dodržiavať Zásady pre používanie značky.