O získanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ sa môže v Podpoľaní  uchádzať:

 1. a)producent potravinových a remeselných výrobkov
 2. b)poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie a stravovanie.

Držiteľom osvedčenia pre užívanie značky môže byť právnická i fyzická osoba.

Pre udelenie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby.

Certifikačné kritéria sú zostavené vo 2 úrovniach:

 1. a)Základné kritéria – žiadateľ a jeho výrobok / služba musí splniť všetky základné kritéria. Inak bude žiadosť z ďalšieho posudzovania vyradená a nebude posudzovaná v rámci bodovacích kritérií.
 2. b)Bodovacie kritéria – výrobok / služba musí v rámci hodnotenia pre udelenie značky získať  stanovený počet bodov.

Občianske združenie Podpoľanie ako koordinátor značenia bude vyhlasovať výzvy na predkladanie žiadostí o pridelenie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“

Záujemca na základe takejto výzvy doručí do kancelárie občianskeho združenia Podpoľanie žiadosť o udelenie certifikátu pre používanie značky spolu s výrobkom alebo sadou výrobkov, ktoré sa uchádzajú o udelenie certifikátu. V prípade, že nie je možné výrobky doručiť spolu so žiadosťou alebo v príp. služieb, žiadateľ predloží fotografie príp. umožní členom certifikačnej komisie preveriť výrobok / službu priamo v prevádzke žiadateľa.

Osvedčenie bude udelené, ak výrobok, resp. služba a aj jeho výrobca a poskytovateľ splní kritéria pre udelenie značky. Splnenie požadovaných kritérií posudzuje Certifikačná komisia, ktorú menuje Rada pre regionálnu značku.Komisia pre udeľovanie značky môže odmietnuť udelenie certifikátu pre produkt, alebo službu, ktoré sú v rozpore s cieľom značky, so stanovami združenia, odporuje morálnym a etickým  zásadám, všeobecnému estetickému cíteniu alebo by mohol inak poškodiť dobré meno značky.

Záujemca o užívanie značky (výrobca, producent, poskytovateľ služieb) získa všetky potrebné informácie a formuláre na webovom sídle koordinátora značky alebo priamo v kancelárii občianskeho združenia Podpoľanie.

O získanie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ sa môže v Podpoľaní  uchádzať:

a) producent potravinových a remeselných výrobkov

b) poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu so zameraním na ubytovanie a stravovanie.

 

Pre udelenie značky „Regionálny produkt Podpoľanie“ musí výrobok alebo služba vyhovieť certifikačným kritériám, ktoré sú zadefinované samostatne pre výrobky a samostatne pre služby.

 

Certifikačné kritéria sú zostavené vo 2 úrovniach:

 

a) Základné kritéria – žiadateľ a jeho výrobok / služba musí splniť všetky základné kritéria. Inak bude žiadosť z ďalšieho posudzovania vyradená a nebude posudzovaná v rámci bodovacích kritérií.

b) Bodovacie kritéria – výrobok / služba musí v rámci hodnotenia pre udelenie značky získať  stanovený počet bodov.

Zodpovedné orgány pre udeľovanie značky

Za udeľovanie a odnímanie práv na užívanie značky producentom je zodpovedné občianske združenie Podpoľanie – koordinátor značenia. Výkonnou zložkou koordinátora je Rada pre regionálnu značku menovaná Valným zhromaždením združenia.

Úlohou Rady pre regionálnu značku je vytvorenie Certifikačnej komisie, ktorá bude schvaľovať pridelenie značky pre výrobcu / poskytovateľa služieb.

Členmi komisie budú miestne autority, starostovia obcí z regiónu, zástupcovia kultúrnej obce, zástupcovia remeselných cechov, výrobcov alebo združení (napr. Regionálne združenia cestovného ruchu) a pod. V každom prípade budú členmi komisie odborníci a to predovšetkým architekt, etnograf, potravinár a pod. Členovia komisie budú nezávislí.

Komisia má minimálne 7 členov, ktorí môžu byť členmi i nečlenmi združenia Podpoľanie. Najmenej 3 členovia komisie budú externí (z  územia mimo Podpoľania). Podrobnosti o zložení komisie, jej postupoch a pravidlách určí Štatút  certifikačnej komisie.

Na to, aby výrobok, služba alebo podujatie mohlo používať označenie „Regionálny produkt PODPOĽANIE“, musí spĺňať základné kritéria a dosiahnuť minimálne stanovený počet bodov. Komisia sa musí jednoznačne zhodnúť na udelení pre uchádzača.

Odvolacím orgánom pre rozhodnutia Certifikačnej komisie pre udeľovanie značky, ako aj pre rozhodnutia Rady pre regionálnu značku je Valné zhromaždenie občianskeho združenia Podpoľanie.

Zoznam členov Rady pre Regionálnu značku

Schválení Valným zhromaždením Podpoľani, o.z. 20. 02. 2018

Predseda Rady – Ing. Lucia Vágnerová

Ing. Róbert Záchenský, štatutárny zástupca Podpoľanie o.z

Ing. Jozef Tuček, zástupca  samosprávy

Ing. Lucia Vágnerová,  zástupca producentov za služby

Jozef Zvara, zástupca producentov za prvovýrobu

Bc. Dominika Petrincová, zástupca OZ Podpoľanie

Užívanie značky

Právo na užívanie značky (osvedčenie) je neprenosné a nepredajné. Osvedčenie platí 2 roky od dátumu vystavenia. V dobe platnosti osvedčenia garantuje výrobca nepretržité plnenie kritérií, ktoré uviedol v žiadosti a je povinný hlásiť bez odkladu Koordinátorovi akékoľvek zmeny skutočností uvedených v žiadosti, a to písomne. Výrobca zaistí, aby certifikovaný výrobok bol predávaný poriadne označený, a to jedným z týchto spôsobov :

 • začlenením značky (loga) do etikety alebo na obal výrobku na základe grafického manuálu
 • označením produktu (alebo jeho obalu) samolepkou alebo visačkou so značkou
 • v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), budú spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode   združenia s výrobcom,  napr. označením predajného pultu či regálu a podobne
 • v prípade poskytnutia služby certifikované ubytovacie alebo stravovacie zariadenie označí budovu na viditeľnom mieste zvonku tabuľou s logom značky

Držiteľ osvedčenia môže používať značku tiež ďalšími spôsobmi, napr. na hlavičkovom papieri, reklamných a propagačných materiáloch, vizitkách, webových stránkach a pod. Pri použití spojenom s prezentáciou výrobkov musí byť vždy jasné, pre ktorý výrobok (výrobky) značka platí (okrem prípadov, keď výrobca produkuje iba výrobky, ktorým bolo osvedčenie udelené).

Pre všetky spôsoby používania značky je výrobca, producent a poskytovateľ povinný postupovať v súlade s dizajn manuálom.

Kontrola dodržiavania zásad používania značky

Na kontrolu dodržiavania kritérií pre udeľovanie značky a zásad (napr. riadne označenie výrobkov) Rada pre regionálnu značku menuje zo svojich radov hodnotiteľa. Užívateľ značky je povinný s touto osobou spolupracovať a poskytnúť jej na nahliadnutie potrebné dokumenty alebo umožniť prístup do prevádzkarne. Z každej realizovanej kontroly bude vypracovaný zápis. Všetky skutočnosti zistené pri kontrole budú považované za dôverné a budú použité len na účely certifikácie výrobkov, služieb a podujatí; združenie bude postupovať v súlade so zákonom 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov a so zákonom č. 241/2001 Zb. o ochrane utajovaných skutočností (v znení platných noviel týchto zákonov).

Poplatky za udelenie a užívanie značky

 1. Registračný poplatok

Za udelenie značky zaplatí výrobca – podnikateľ registračný poplatok vo výške 100 ,- EUR (pre výrobky aj služby) alebo 20,- EUR – fyzická osoba – neživnostník (pre výrobky). Poplatok je určený na čiastočné pokrytie nákladov spojených s administráciou a posudzovaním žiadosti a udelením značky.

Pokiaľ je výrobca, resp. poskytovateľ služby – podnikateľ  už držiteľom certifikátu a žiada o nový certifikát (pre iný svoj výrobok, resp. službu, alebo pred uplynutím platnosti certifikátu), poplatok sa znižuje na 50,- EUR, poplatok pre fyzickú osobu – neživnostníka je 10 eur.

Pri žiadosti o obnovenie – predĺženie certifikátu  uchádzač už neplatí registračný poplatok, ale len ročný poplatok za užívanie značky.

Poplatok je uhradený pri odovzdaní certifikátu a je príjmom Koordinátora.

 1. Poplatok za užívanie značky

Pre čiastočné pokrytie nákladov na propagáciu a prezentáciu značky hradia jej užívatelia ročný poplatok za užívanie značky vo výške:

 • Podnikateľské subjekty, obce, neziskové organizácie – 50 eur
 • Fyzické osoby – neživnostníci  – 10 eur

Poplatok je hradený bezhotovostne, vždy v plnej výške k 31.3. bežného roku bez ohľadu na dátum vystavenia certifikátu. Poplatok je príjmom regionálneho koordinátora.

Regionálny koordinátor je povinný použitie členského príspevku raz ročne zúčtovať formou ročnej správy o vyúčtovaní.

13. VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIE®

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 13. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 10. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

Obdobie vyhlásenia výziev: 01. 06. 2022 – 30. 06. 2022

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v termíne od 01. 06. 2022 do 30. 06. 2022:

a) poštou na adresu MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva

b) osobne po telefonickom dohovore na t.č. 0907 076 237

c) emailom (vyplnenú a podpísanú žiadosť vo forme skenu) zaslať na mas.podpolanou@gmai.com

RPP Výzva č. 13 – na stiahnutie tu

RPP Výzva č. 10 predĺženie – na stiahnutie tu

11. VÝZVA PRE ZÁUJEMCOV O ZNAČKU REGIONÁLNY PRODUKT PODPOĽANIE®

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 11. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie® a 8. výzvu na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky.

Obdobie vyhlásenia výziev: 01. 04. 2020 – 30. 04. 2020

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii MAS Podpoľanie počas pracovných dní v termíne od 01. 04. 2020 do 29. 05. 2020:

a) poštou na adresu: MAS Podpoľanie, Obrancov mieru 871/1,962 12

b) osobne po telefonickom dohovore na t.č. 0904 611 860 v kancelárii MAS Podpoľanie

c) e-mailom (vyplnenú a podpísanú žiadosť vo forme skenu) na mas@podpolanou.sk

RPP Výzva č. 11_aktualizácia

RPP_Vyzva_c.8 predĺženie

8. výzva pre záujemcov o značku Regionálny produkt Podpoľanie®

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 8. výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt Podpoľanie®.

Obdobie vyhlásenia výzvy: 01. 05. 2018 – 20. 05. 2018

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 01. 05. 2018 do 20. 05. 2018.

 

 

5. výzva na predĺženie platnosti certifikátov pre používateľov značky

Občianske združenie Podpoľanie vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o predĺženie platnosti certifikátov značky Regionálny produkt Podpoľanie®.

Obdobie vyhlásenie výzvy: 01. 05. 2018 – 20. 05. 2018

Žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii OZ Podpoľanie od 01. 05. 2018 do 20. 05. 2018.